WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Wstecz

1. Akceptacja

Witryna internetowa CLIMB („Witryna”) została zaprojektowana i jest zarządzana przez firmę Ipsen Pharma S.A.S z siedzibą przy 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja (zwaną dalej wraz ze spółkami stowarzyszonymi „Ipsen”). Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega poniższym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Korzystanie z Witryny w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania przez firmę Ipsen danych osobowych jest dodatkowo uregulowane w Polityce prywatności.

Uzyskanie dostępu do Witryny, rejestracja w niej oraz korzystanie z jej zasobów jest równoznaczne z zaakceptowaniem bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższych Warunków korzystania z Witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki korzystania z Witryny, nie wybieraj opcji „utwórz konto”, „logowanie”, „nawiąż kontakt” (ani innej podobnej opcji) i nie próbuj w żaden inny sposób uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

2. Cel działania Witryny

Celem działania niniejszej Witryny jest:

  • przekazywanie przedstawicielom zawodów medycznych wiedzy na temat leczenia spastyczności;
  • rozpoznawanie ich niezaspokojonych potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń;
  • udostępnienie kompleksowego programu szkoleń w zakresie leczenia spastyczności toksyną botulinową;
  • ujednolicenie najlepszych praktyk w celu opracowania wspólnego programu stanowiącego międzynarodowy branżowy „złoty standard”;
  • dostarczanie informacji na temat leku Dysport;
  • umożliwienie przedstawicielom zawodów medycznych rejestracji na stacjonarne szkolenia CLIMB na temat iniekcji toksyny botulinowej.

W ramach działania Witryny nie wydaje się żadnych certyfikatów w zakresie kształcenia medycznego.

3. Użytkownicy i goście

Zarejestrowani użytkownicy Witryny otrzymują status „Użytkownika”, zaś niezarejestrowani status „Gościa”. Niniejsze Warunki korzystania z Witryny obowiązują zarówno jednych, jak i drugich.

Zgodnie z Warunkami korzystania z Witryny w momencie rejestracji i dołączenia do Witryny otrzymujesz status Użytkownika. Niektórzy Użytkownicy mogą zarejestrować się w Witrynie jako trenerzy szkoleń CLIMB w zakresie iniekcji („Trenerzy”).

Bez rejestracji można uzyskać dostęp do strony startowej Witryny jako Gość.

4. Kryteria kwalifikacji do rejestracji w Witrynie

W Witrynie mogą się zarejestrować wyłącznie przedstawiciele zawodów medycznych. Występując z wnioskiem o założenie konta, rejestrując się oraz korzystając z Witryny w charakterze Użytkownika, z pełną odpowiedzialnością potwierdzasz i gwarantujesz, że spełniasz następujące warunki: (i) jesteś przedstawicielem zawodu medycznego, (ii) posiadasz tylko jedno konto pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą stanowiska oraz (iii) Twoje konto nie zostało wcześniej zablokowane przez firmę Ipsen.

Każdy wniosek o rejestrację w Witrynie zostanie poddany procesowi weryfikacji oraz akceptacji przeprowadzonemu przez firmę Ipsen. Firma Ipsen poinformuje o swojej pozytywnej bądź odmownej decyzji. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

Zarejestrowanie się jako Użytkownik Witryny jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do bezzwłocznego poinformowania firmy Ipsen w przypadku zaprzestania pracy w charakterze przedstawiciela zawodu medycznego lub w sytuacji jakiejkolwiek zmiany (np. zaprzestania pełnienia funkcji Trenera).

Firma Ipsen może anulować rejestrację Użytkownika Witryny, jeśli uzna, że Użytkownik nie spełnia kryteriów kwalifikacji do rejestracji lub innych postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

5. Konto Użytkownika

Nie należy udostępniać hasła do konta osobom trzecim.

Konta nie można dzielić z innym Użytkownikiem. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszych Warunków korzystania z Witryny oraz stosownych przepisów prawa.

Użytkownik jest właścicielem konta. Użytkownik wyraża zgodę na: (1) wybranie silnego i bezpiecznego hasła; (2) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności hasła oraz informacji na temat konta; (3) nieudostępnianie osobom trzecim żadnej części swojego konta (np. kontaktów); oraz (4) przestrzeganie przepisów prawa. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem konta, chyba że zamknie konto bądź zgłosi nadużycie.

Zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami (w tym z pracodawcą użytkownika) konto należy do Użytkownika.

6. Powiadomienia oraz wiadomości w Witrynie

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez firmę Ipsen powiadomień za pośrednictwem Witryny oraz przekazanych danych kontaktowych. Podanie nieaktualnych danych może skutkować nieotrzymaniem istotnych informacji.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez firmę Ipsen informacji w następującej formie: (1) powiadomienie w Witrynie lub (2) wiadomość wysłana na adres podany spółce Ipsen (np. na adres mailowy, na podany numer telefonu, na adres pocztowy). Użytkownik zgadza się na bieżące aktualizowanie swoich danych kontaktowych.

7. Udostępnianie informacji

Gdy Użytkownik korzysta z Witryny, inni Użytkownicy zarejestrowani jako Trenerzy mogą zobaczyć oraz wykorzystywać udostępniane przez niego informacje.

Witryna umożliwia udostępnianie informacji, takich jak profil oraz dane na temat aktywności (np. postępy Użytkownika w kształceniu medycznym odbywanym za pomocą Witryny, wyniki quizów lub innych testów wypełnianych w Witrynie, rejestracja na szkolenia offline z oferty CLIMB). Informacje te są widoczne dla Trenerów.

8. Wykorzystanie informacji

Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie używać, publikować lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji znajdujących się w Witrynie w celach komercyjnych. Użytkownik powinien również założyć, że o ile nie zaznaczono inaczej, cała zawartość wyświetlana i czytana w Witrynie jest chroniona prawem autorskim i nie może być wykorzystywana inaczej niż przewidziano w niniejszych Warunkach korzystania z Witryny.

O ile niniejszy punkt nie stanowi inaczej, firma Ipsen nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z materiałów wyświetlanych w Witrynie nie spowoduje naruszenia praw stron trzecich niebędących własnością firmy Ipsen lub z nią niestowarzyszonych. Z zastrzeżeniem ograniczonego zakresu korzystania z Witryny, o którym mowa powyżej, Użytkownikowi nie udziela się licencji na informacje zawarte w niniejszej Witrynie ani nie przyznaje mu się praw do tych informacji bądź praw autorskich przysługujących firmie Ipsen lub jakiejkolwiek innej stronie.

Niniejsza Witryna może zawierać informacje zastrzeżone, technologie, produkty, procesy czy też inne prawa własności firmy Ipsen i/lub innej strony bądź się do nich odnosić. Użytkownikowi nie udziela się licencji na takie znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy ani innych praw własności firmy Ipsen lub innych stron ani nie przyznaje się do nich praw.

9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Mimo że firma Ipsen dokłada wszelkich starań, aby informacje podawane w Witrynie były dokładne i aktualne, mogą one zawierać pewne nieścisłości i błędy typograficzne. Firma Ipsen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, korekt lub poprawek informacji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma Ipsen nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny.

WSZYSTKIE INFORMACJE PUBLIKOWANE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE „W POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJĄ”. FIRMA IPSEN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO ICH KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB EWENTUALNYCH ZASTOSOWAŃ. W ZWIĄZKU Z TYM PRZED WYKORZYSTANIEM TYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ ICH STARANNEJ OCENY. Z INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA, MOŻNA KORZYSTAĆ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA IPSEN, WSZELKIE INNE SPÓŁKI GRUPY I STRONY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, PRZYGOTOWYWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEJ WITRYNY WYŁĄCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, UBOCZNYCH, WYNIKOWYCH, POŚREDNICH LUB ODSZKODOWAŃ ZA STRATY MORALNE WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ WITRYNY, KORZYSTANIA Z NIEJ LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NIEJ CZY TEŻ Z TYTUŁU WSZELKICH BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W JEJ ZAWARTOŚCI.

Firma Ipsen nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika lub inną własność w wyniku uzyskania przez niego dostępu do wspomnianych informacji lub korzystania z nich.

10. Informacje podawane przez Użytkownika

Z wyjątkiem informacji objętych polityką prywatności wszelka korespondencja lub materiały przesyłane do Witryny, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane jako informacje nieobjęte obowiązkiem zachowania poufności i niezastrzeżone.

11. Konsekwencje

Jeżeli firma Ipsen poweźmie wiadomość, że Użytkownik naruszył dowolne postanowienie niniejszych Warunków, może natychmiast podjąć działania naprawcze, obejmujące między innymi uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jeżeli naruszenie Użytkownika spowodowało negatywne konsekwencje lub szkody dla firmy Ipsen, może ona, według własnego uznania, żądać od Użytkownika odszkodowania.

12. Zmiany

Firma Ipsen może w dowolnym momencie dokonać zmiany niniejszych Warunków korzystania z Witryny poprzez aktualizację niniejszej publikacji i powiadomienie o tym Użytkownika w wystarczający sposób (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez wyskakujące okno w Witrynie). Zmienione Warunki korzystania z Witryny wchodzą w życie w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od takiej aktualizacji. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe Warunki korzystania z Witryny, powinien zaznaczyć stosowną opcję w wyskakującym w Witrynie oknie (o ile jest ono dostępne) lub przestać logować się do Witryny i korzystać z niej. Użytkownik powinien okresowo zaglądać do niniejszej zakładki, by zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Warunkami korzystania z Witryny.

Firma Ipsen zastrzega sobie prawo do wyłączenia Witryny w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnego innego podmiotu. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną wcześniej powiadomieni o planowanym wyłączeniu.

13. Autorzy materiałów

Ilustracje medyczne: Shutterstock

Filmy, zdjęcia: Shutterstock

14. Własność intelektualna

Zawartość niniejszej Witryny jest w pełni chroniona obowiązującymi prawami własności intelektualnej. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania lub dalszego wykorzystywania w jakiejkolwiek formie wszelkich materiałów zawartych w niniejszej Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ipsen.

15. Zdarzenia niepożądane

Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania firmy Ipsen Pharma SAS o wszelkich zgłoszeniach zdarzeń niepożądanych lub reklamacjach dotyczących produktu z zastosowaniem odpowiedniej procedury zgłaszania (należy sprawdzić, jaka procedura obowiązuje w danym kraju).

16. Rozdzielność postanowień

Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, dowolne inne postanowienie zachowa pełną moc i skutek, z wyjątkiem sytuacji, gdy za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania uznaje się istotne postanowienie niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

17. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny oraz korzystanie z Witryny przez Użytkownika podlegają przepisom prawa francuskiego, za wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

Spory, których nie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy i trybunały w Nanterre we Francji.

Data ostatniej aktualizacji: 27 marca 2018 r.